Web 2.0 scientific calculator

İnteqralların kalkulyatoru

Bu kalkulyatorun köməyi ilə müəyyənsiz və ya müəyyən inteqralı hesablaya bilərsiniz. Hesablama nümunələri müvafiq bölmədə tapa bilərsiniz.

Bəzi əsas inteqralları hesablamaq əvəzinə, törəməni birbaşa cədvəldən tapa bilərsiniz.

Törəmə

$f(x)$ funksiyası üçün törəmə - $F^{\prime}(x) = f(x)$ olan, yəni törəməsi $f(x)$-ə bərabər olan $F(x)$ funksiyasıdır. Törəmənin tapılması, differensiallama əməliyyatına əksdir.

Əgər $F(x)$, $f(x)$ üçün törəmədirsə, onda $F(x) + C$ funksiyası da $f(x)$ üçün törəmədir, burada $C$ - ixtiyari sabitmdir.

Müəyyənsiz inteqral

Funksiya $f(x)$ üçün müəyyənsiz inteqral - bu funksiya üçün bütün törəmələr toplusudur. Bu belə işarə olunur:

$$\int f(x) dx = F(x) + C,$$

burada:

  • $\int$ - inteqral işarəsi
  • $f(x)$ - inteqralaltı funksiya
  • $dx$ - inteqrallama elementi
  • $F(x)$ - törəmə
  • $C$ - inteqrallama sabiti

İnteqralın tapılması əməliyyatı inteqrallama adlanır.

Xassələr

Müəyyənsiz inteqralın əsas xassələri:

$$\int a \cdot f(x) dx = \\ = a \cdot \int f(x) dx \ \ \ (a \ne 0)$$


$$\int (f(x) \pm g(x)) dx = \\ = \int f(x) dx \pm \int g(x) dx$$

Hesablama nümunələri

Aşağıda müəyyənsiz inteqralların hesablanması nümunələri verilmişdir. İnteqralların kalkulyatorunda bu hesablamaları aparmaq üçün hər bir nümunənin altında göstərilən düymələrə ardıcıl şəkildə basmalısınız. Qeyd: kalkulyatorun ekranının altındakı boş sahəyə int daxil edin, kompüterinizin klaviaturasını istifadə edin.

$$\int x^3 dx = \frac {x^4} {4} + C$$

i n t ( x xy 3 ) =


$$\int \sin 7x dx = - \frac {\cos 7x} {7} + C$$

i n t ( sin 7 x ) =


$$\int x^3 y dy = \frac {x^3 y^2} {2} + C$$

i n t ( x x^3 y , y ) =

İnteqrallar cədvəli

Əsas müəyyənsiz inteqrallar və onların törəmələrinin cədvəli:

$\int f(x) dx$$F(x) + C$
$$\int 0 \cdot dx$$$$C$$
$$\int dx$$$$x + C$$
$$\int x^n dx$$$$\frac {x^{n + 1}} {n + 1} + C \ \ \ (n \ne -1)$$
$$\int \frac {1} {x} dx$$$$\ln | x | + C$$
$$\int e^x dx$$$$e^x + C$$
$$\int a^x dx$$$$\frac {a^x} {\ln a} + C \ \ \ (a > 0, a \ne 1)$$
$$\int \cos x dx$$$$\sin x + C$$
$$\int \sin x dx$$$$- \cos x + C$$
$$\int \frac {dx} {\cos^2 x}$$$$\tg x + C$$
$$\int \frac {dx} {\sin^2 x}$$$$- \ctg x + C$$
$$\int \frac {dx} {\sqrt {1 - x^2}}$$$$\begin{gathered} \arcsin x + C_1 = \\ = - \arccos x + C_2 \\ (C_2 = \frac {\pi} {2} + C_1) \end{gathered}$$
$$\int \frac {dx} {1 + x^2}$$$$\arctg x + C$$
$$\int \ch x dx$$$$\sh x + C$$
$$\int \sh x dx$$$$\ch x + C$$

Müəyyən inteqral

Əgər $F(x)$, [a;b] parçasında təyin olunmuş və davamlı olan $f(x)$ funksiyası üçün törəmədirsə, onda müəyyən inteqral aşağıdakı düsturla hesablanır:

$$\int _a^b f(x) dx = F(x) \mid _a^b = F(b) - F(a)$$

Xassələr

Müəyyən inteqralın əsas xassələri:

$$\int _a^a f(x) dx = 0$$


$$\int _a^b f(x) dx = - \int _b^a f(x) dx$$


$$\int _a^b f(x) dx = \int _a^c f(x) dx + \\ + \int _c^b f(x) dx \ \ \ (c \in [a;b])$$

Hesablama nümunələri

Aşağıda müəyyən inteqralların hesablanması nümunələri verilmişdir. Bu hesablamaları kalkulyatorda aparmaq üçün hər bir nümunənin altında göstərilən düymələrə ardıcıl şəkildə basmalısınız. Qeyd: kalkulyatorun ekranının altındakı boş sahəyə int daxil edin, kompüterinizin klaviaturasını istifadə edin.

$$\int _1^3 (5 + x) dx = 14$$

i n t ( 5 + x ,
x 2nd var 1 . . 3 2nd ) =


$$\int _5^8 x^2 dx = 129$$

i n t ( x x2 ,
x 2nd var 5 . . 8 2nd ) =