Web 2.0 scientific calculator

Elmi kalkulyator

Bu kalkulyator təhsilinizdə və ya işinizdə ehtiyac duya biləcəyiniz riyazi əməliyyatların əksəriyyətini yerinə yetirir. Bütün mümkün hərəkətlər üçün nümunələr verilmişdir. Bu qədər çox funksiyaya ehtiyacınız yoxdursa, sadə kalkulyatordan istifadə edin. Daha ətraflı: Sadə Kalkulyator

Elmi kalkulyatordan necə istifadə etmək olar

Düymələrİstifadəsi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0Nömrələrin daxil edilməsi
+ × ÷Əsas riyazi əməliyyatları yerinə yetirmək (toplama, çıxma, vurma, bölmə):
2 + 3 = 5
=Hesablama nəticəsinin alınması
CKalkulyator ekranının təmizlənməsi
Son daxil edilmiş simvol silinir:
1 2 3 4 123
±Ədədin işarəsinin müsbətdən mənfiyə və əksinə dəyişdirilməsi:
3 ± −3
( )Mötərizənin daxil edilməsi:
( 2 + 2 ) × 2 = 8
.Onluq kəsrin kəsr hissəsinin ayrılması:
0 . 1 + 0 . 2 = 0.3
÷Ümumi kəsrdə pay və məxrəcin ayrılması:
5 ÷ 8 1 ÷ 4 = 3/8
1/xƏdədin əksinin hesablanması:
5 1/x = 0.2
x2 x3 xy 10XGöstəricinin yerinə yetirilməsi:
3 x2 = 9
2 xy 4 = 16
5 10X = 100 000
√x 3√x y√xƏdədin kökünün hesablanması:
1 2 5 3√x = 5
1 6 y√x 4 = 2
,Funksiya arqumentlərinin ayrılması:
log 9 , 3 = 2
logLoqarifmin hesablanması:
log 1 6 , 2 = 4
eRiyazi sabitin daxil edilməsi e:
log 1 , e = 0
ππ riyazi sabitinin daxil edilməsi
2ndDüymələrin ikinci funksiyasının aktivləşdirilməsi
2nd iXəyali vahidə daxil olmaq i
2nd %Ədədin faizini hesablamaq, nömrəni faizlə dəyişmək:
4 0 × 5 2nd % = 2
4 0 5 2nd % = 38
sinBucağın sinusunun hesablanması:
sin 9 0 = 1
cosBucağın kosinusunun hesablanması:
cos 1 8 0 = −1
tanBucağın tangensinin hesablanması:
tan 4 5 = 1
cotBucağın kotangentinin hesablanması:
cot 9 0 = 0
sec cscBucağın sekantının və bucağın kosekantının hesablanması:
sec 6 0 = 2
sinh cosh tanhHiperbolik funksiyaların hesablanması
2nd asin
2nd acos
2nd atan
2nd acot
2nd asec
2nd acsc
Tərs triqonometrik funksiyaların hesablanması:
2nd asin 1 = 90°
2nd asec 2 = 60°
!Ədədin faktorialının hesablanması:
5 ! = 120
ncr nprKombinasiyaların sayının (təkrarlar olmadan) və permütasyonların sayının (təkrarlar olmadan) hesablanması:
ncr 6 , 4 = 15
xHəll ediləcək tənliyə dəyişənin daxil edilməsi:
6 × x 8 x=y 4 = x = 2
2nd modQalan ilə bölmənin yerinə yetirilməsi:
8 2nd mod 3 = 2
2nd !Vektor məhsulunun icrası:
( 1 , 2 , 3 )
2nd ! 2nd
( 4 , 5 , 6 ) = (−3 6 −3)
2nd [
2nd ]
Matrisin başlanğıcını və sonunu qeyd etmək, matris cərgəsinin əvvəlini və sonunu qeyd etmək:
2nd
[ [ 1 , 2 , 3 ]
[ 4 , 3 , 1 ]
[ 2 , 4 , 0 ] ]
2nd × 2 =
⎡ 2 4 6 ⎤
⎢ 8 6 2 ⎥
⎣ 4 8 0 ⎦