Web 2.0 scientific calculator

Научен калкулатор

Този калкулатор извършва повечето математически операции, които може да ви трябват в обучението или работата ви. Дадени са примери за всички възможни действия. Ако не се нуждаете от толкова много функции, използвайте по-прост калкулатор. По-подробно: Прост калкулатор

Как да използвате научния калкулатор

БутониИзползване
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0Въвеждане на числа
+ × ÷Извършване на основни математически операции (събиране, изваждане, умножение, деление):
2 + 3 = 5
=Получаване на резултата от изчислението
CИзчистване на екрана на калкулатора
Изтриване на последния въведен символ:
1 2 3 4 123
±Промяна на знака на число от положителен в отрицателен и обратно:
3 ± −3
( )Въвеждане на скоби:
( 2 + 2 ) × 2 = 8
.Отделяне на дробната част на десетичната дроб:
0 . 1 + 0 . 2 = 0.3
По-подробно: Дроби
÷Разделяне на числителя и знаменателя в обща дроб:
5 ÷ 8 1 ÷ 4 = 3/8
По-подробно: Дроби
1/xИзчисляване на реципрочната стойност на число:
5 1/x = 0.2
x2 x3 xy 10XИзвършване на експоненция:
3 x2 = 9
2 xy 4 = 16
5 10X = 100 000
По-подробно: Степенуване
√x 3√x y√xИзчисляване на корен на число:
1 2 5 3√x = 5
1 6 y√x 4 = 2
По-подробно: Корен на число
,Разделяне на аргументи на функции:
log 9 , 3 = 2
logИзчисляване на логаритъм:
log 1 6 , 2 = 4
По-подробно: Логаритми
eВъвеждане на математическата константа e:
log 1 , e = 0
πВъвеждане на математическата константа π
2ndАктивиране на втората функция на бутоните
2nd iВъвеждане на въображаема единица i
2nd %Изчисляване на процент от дадено число, промяна на число с процент:
4 0 × 5 2nd % = 2
4 0 5 2nd % = 38
По-подробно: Проценти
sinИзчисляване на синуса на ъгъл:
sin 9 0 = 1
cosИзчисляване на косинус на ъгъла:
cos 1 8 0 = −1
tanИзчисляване на тангенса на ъгъла:
tan 4 5 = 1
cotИзчисляване на котангенса на ъгъла:
cot 9 0 = 0
sec cscИзчисляване на секанса на ъгъла и косеканса на ъгъла:
sec 6 0 = 2
sinh cosh tanhИзчисляване на хиперболичните функции
2nd asin
2nd acos
2nd atan
2nd acot
2nd asec
2nd acsc
Изчисляване на обратните тригонометрични функции:
2nd asin 1 = 90°
2nd asec 2 = 60°
!Изчисляване на факториала на дадено число:
5 ! = 120
ncr nprИзчисляване на броя на комбинациите (без повторения) и броя на пермутациите (без повторения):
ncr 6 , 4 = 15
xВъвеждане на променлива в уравнението, което трябва да се реши:
6 × x 8 x=y 4 = x = 2
По-подробно: Уравнения
2nd modИзвършване на деление с остатък:
8 2nd mod 3 = 2
2nd !Извършване на векторно произведение:
( 1 , 2 , 3 )
2nd ! 2nd
( 4 , 5 , 6 ) = (−3 6 −3)
2nd [
2nd ]
Маркиране на началото и края на матрица, маркиране на началото и края на ред на матрица:
2nd
[ [ 1 , 2 , 3 ]
[ 4 , 3 , 1 ]
[ 2 , 4 , 0 ] ]
2nd × 2 =
⎡ 2 4 6 ⎤
⎢ 8 6 2 ⎥
⎣ 4 8 0 ⎦
По-подробно: Матрици