Web 2.0 scientific calculator

ماشین حساب لگاریتم

لگاریتم یک عدد $x$ بر پایه $y$ (با نماد $\log _y x$) به معنای توانی است که عدد $y$ باید به آن توان برسد تا عدد $x$ به دست آید.

با این ماشین حساب راحت می‌توانید عملیاتی برای محاسبه لگاریتم دودویی ($\log _2 x$)، طبیعی ($\log _e x$ یا $\ln x$) و دهدهی ($\log _{10} x$ یا $\lg x$) و همچنین لگاریتم بر پایه هر عددی انجام دهید.

چگونه از ماشین حساب لگاریتم استفاده کنیم

محاسبه لگاریتم دودویی:

$$\log _2 16 = 4$$

log 1 6 , 2 =


محاسبه لگاریتم طبیعی:

$$\log _e 1 = 0$$

log 1 , e =


محاسبه لگاریتم دهدهی:

$$\log _{10} 1000 = 3$$

log 1 0 0 0 =


محاسبه لگاریتم بر پایه مشخص:

$$\log _3 81 = 4$$

log 8 1 , 3 =