Web 2.0 scientific calculator

ماشین حساب درصد

با این ماشین حساب درصد مناسب می توانید عملیات اصلی را انجام دهید: درصدی از عدد را پیدا کنید، عدد را بر اساس درصد تغییر دهید.

$$40 \times 5 \% = 2$$

4 0 × 5 % =


$$40 - 5 \% = 38$$

4 0 5 % =