Web 2.0 scientific calculator

מחשבון

מחשבון זה מבצע את כל הפעולות המתמטיות הבסיסיות שעשויות להיות נחוצות לך בחיי היומיום. ניתנים דוגמאות לכל הפעולות האפשריות. אם נדרשות פונקציות נוספות, נא להשתמש במחשבון מדעי. למידע נוסף: מחשבון מדעי

איך להשתמש במחשבון

כפתוריםשימוש
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0הזנת מספרים
+ × ÷ביצוע הפעולות המתמטיות הבסיסיות (חיבור, חיסור, כפל, חילוק):
2 + 3 = 5
=קבלת התוצאה של החישוב
Cניקוי מסך המחשבון
מחיקת התו האחרון שהוזן:
1 2 3 4 123
±שינוי הסימן של המספר מחיובי לשלילי ולהפך:
3 ± −3
( )הזנת סוגריים:
( 2 + 2 ) × 2 = 8
.הפרדת החלק העשרתי במספר עשרוני:
0 . 1 + 0 . 2 = 0.3
למידע נוסף: שברים
÷חלוקת המונה והמכנה בשבר רגיל:
5 ÷ 8 1 ÷ 4 = 3/8
למידע נוסף: שברים
1/xחישוב המספר ההפוך:
5 1/x = 0.2
x2 x3 xy 10Xהעלאה לחזקה:
3 x2 = 9
2 xy 4 = 16
5 10X = 100 000
למידע נוסף: העלאה בחזקה
√x 3√x y√xמציאת שורש מהמספר:
1 2 5 3√x = 5
1 6 y√x 4 = 2
למידע נוסף: שורש מספר
,הפרדת ארגומנטים של פונקציה:
log 9 , 3 = 2
logחישוב לוגריתם:
log 1 6 , 2 = 4
למידע נוסף: לוגריתמים
eהזנת קבוע מתמטי e:
log 1 , e = 0