Web 2.0 scientific calculator

מחשבון שברים

עם מחשבון השברים הנוח הזה אתה יכול לבצע את פעולות האריתמטיקה הבסיסיות (חיבור, חיסור, הכפלה, חילוק) עם שברים רגילים ועשרוניים. בנוסף, ניתן לבצע עם שברים פעולות של העלאה בחזקה, שורש וחישוב לוגריתם.

$$\frac 5 8 - \frac 1 4 = \frac 3 8 = 0.375$$

5 ÷ 8 1 ÷ 4 =


$$0.1 + 0.2 = \frac 3 {10} = 0.3$$

0 . 1 + 0 . 2 =


$$\left( \frac 1 2 \right)^2 = \frac 1 4 = 0.25$$

( 1 ÷ 2 ) x2 =