Web 2.0 scientific calculator

מחשבון מדעי

מחשבון זה מבצע את רוב הפעולות המתמטיות שעשויות להיות נחוצות ללמידה או לעבודה. ניתנים דוגמאות לכל הפעולות האפשריות. אם אינך זקוק לכל כך הרבה פונקציות, ניתן להשתמש במחשבון פשוט. למידע נוסף: מחשבון פשוט

איך להשתמש במחשבון המדעי

כפתוריםשימוש
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0הזנת ספרות
+ × ÷ביצוע פעולות מתמטיות בסיסיות (חיבור, חיסור, כפל, חילוק):
2 + 3 = 5
=קבלת תוצאת החישוב
Cניקוי מסך המחשבון
מחיקת התו האחרון שהוזן:
1 2 3 4 123
±שינוי הסימן של המספר מחיובי לשלילי ולהפך:
3 ± −3
( )הזנת סוגריים:
( 2 + 2 ) × 2 = 8
.הפרדת החלק העשרתי במספר עשרוני:
0 . 1 + 0 . 2 = 0.3
למידע נוסף: שברים
÷חלוקת המונה והמכנה בשבר פשוט:
5 ÷ 8 1 ÷ 4 = 3/8
למידע נוסף: שברים
1/xחישוב המספר ההפוך:
5 1/x = 0.2
x2 x3 xy 10Xהעלאה לחזקה:
3 x2 = 9
2 xy 4 = 16
5 10X = 100 000
למידע נוסף: העלאה בחזקה
√x 3√x y√xמציאת שורש מהמספר:
1 2 5 3√x = 5
1 6 y√x 4 = 2
למידע נוסף: שורש מספר
,הפרדת ארגומנטים של פונקציה:
log 9 , 3 = 2
logחישוב לוגריתם:
log 1 6 , 2 = 4
למידע נוסף: לוגריתמים
eהזנת קבוע מתמטי e:
log 1 , e = 0
πהזנת קבוע מתמטי π
2ndהפעלת הפונקציה השנייה של הכפתורים
2nd iהזנת היחידה הדמיונית i
2nd %מציאת אחוז מהמספר, שינוי מספר לאחוז:
4 0 × 5 2nd % = 2
4 0 5 2nd % = 38
למידע נוסף: אחוזים
sinחישוב סינוס של זווית:
sin 9 0 = 1
cosחישוב קוסינוס של זווית:
cos 1 8 0 = −1
tanחישוב טנגנס של זווית:
tan 4 5 = 1
cotחישוב קוטנגנס של זווית:
cot 9 0 = 0
sec cscחישוב סקנס של זווית וקוסקנס של זווית:
sec 6 0* = 2
sinh cosh tanhחישוב פונקציות היפרבוליות
2nd asin
2nd acos
2nd atan
2nd acot
2nd asec
2nd acsc
חישוב פונקציות טריגונומטריות הפוכות:
2nd asin 1 = 90°
2nd asec 2 = 60°
!חישוב פקטוריאל של מספר:
5 ! = 120
ncr nprחישוב מספר הקיבוצים (ללא חזרות) ומספר ההפרדות (ללא חזרות):
ncr 6 , 4 = 15
xהזנת משתנה במשוואה:
6 × x 8 x=y 4 = x = 2
למידע נוסף: משוואות
2nd modביצוע חלוקה עם שארית:
8 2nd mod 3 = 2
2nd !ביצוע כפל וקרוספוד של וקטורים:
( 1 , 2 , 3 )
2nd ! 2nd
( 4 , 5 , 6 ) = (−3 6 −3)
2nd [
2nd ]
סימון תחילת וסיום מטריצה, סימון תחילת וסיום שורת מטריצה:
2nd
[ [ 1 , 2 , 3 ]
[ 4 , 3 , 1 ]
[ 2 , 4 , 0 ] ]
2nd × 2 =
⎡ 2 4 6 ⎤
⎢ 8 6 2 ⎥
⎣ 4 8 0 ⎦
למידע נוסף: מטריצות