Web 2.0 scientific calculator

平方根計算機

この便利な計算機を使用すると、数の平方根を求める操作を実行できます。

平方根計算機の使い方

3次の平方根の求め方:

$$\sqrt[3]{125} = 5$$

1 2 5 3√x =


指定された次数の平方根の求め方:

$$\sqrt[4]{16} = 2$$

1 6 y√x 4 =


小数の平方根の求め方:

$$\sqrt{0.04} = \frac 1 5 = 0.2$$

0 . 0 4 √x =


分数の平方根の求め方:

$$\sqrt[3]{\frac 1 8} = \frac 1 2 = 0.5$$

1 ÷ 8 3√x =


負の指数の平方根の求め方:

$$\sqrt[-3]8 = \frac 1 2 = 0.5$$

8 y√x 3 ± =