Web 2.0 scientific calculator

Kalkulator pecahan

Dengan kalkulator pecahan yang mudah ini, anda boleh melakukan operasi asas aritmetik (penambahan, penolakan, pendaraban, pembahagian) dengan pecahan biasa dan perpuluhan. Anda juga boleh melakukan operasi pemangkatan, mencari akar dan mengira logaritma dengan pecahan.

$$\frac 5 8 - \frac 1 4 = \frac 3 8 = 0.375$$

5 ÷ 8 1 ÷ 4 =


$$0.1 + 0.2 = \frac 3 {10} = 0.3$$

0 . 1 + 0 . 2 =


$$\left( \frac 1 2 \right)^2 = \frac 1 4 = 0.25$$

( 1 ÷ 2 ) x2 =