Web 2.0 scientific calculator

Kalkulator Saintifik

Kalkulator ini melakukan kebanyakan operasi matematik yang mungkin anda perlukan dalam pelajaran atau kerja anda. Contoh diberikan untuk semua tindakan yang mungkin. Jika anda tidak memerlukan begitu banyak fungsi, gunakan kalkulator mudah. Lebih teliti: Kalkulator Mudah

Cara menggunakan kalkulator saintifik

ButangPenggunaan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0Memasukkan nombor
+ × ÷Menjalankan operasi asas matematik (tambah, tolak, darab, bahagi):
2 + 3 = 5
=Mendapat hasil pengiraan
CMembersihkan skrin kalkulator
Memadamkan aksara terakhir yang dimasukkan:
1 2 3 4 123
±Menukar tanda sesuatu nombor daripada positif kepada negatif dan sebaliknya:
3 ± −3
( )Memasukkan kurungan:
( 2 + 2 ) × 2 = 8
.Mengasingkan bahagian pecahan pecahan perpuluhan:
0 . 1 + 0 . 2 = 0.3
÷Memisahkan pengangka dan penyebut dalam pecahan biasa:
5 ÷ 8 1 ÷ 4 = 3/8
1/xMengira salingan nombor:
5 1/x = 0.2
x2 x3 xy 10XMelakukan eksponen:
3 x2 = 9
2 xy 4 = 16
5 10X = 100 000
√x 3√x y√xMengira punca nombor:
1 2 5 3√x = 5
1 6 y√x 4 = 2
,Memisahkan hujah fungsi:
log 9 , 3 = 2
logMengira logaritma:
log 1 6 , 2 = 4
eMemasukkan pemalar matematik e:
log 1 , e = 0
πMemasuki pemalar matematik π
2ndMengaktifkan fungsi kedua butang
2nd iMemasuki unit khayalan i
2nd %Mengira peratusan nombor, menukar nombor dengan peratusan:
4 0 × 5 2nd % = 2
4 0 5 2nd % = 38
sinMengira sinus sudut:
sin 9 0 = 1
cosMengira kosinus sudut:
cos 1 8 0 = −1
tanMengira tangen sudut:
tan 4 5 = 1
cotMengira kotangen sudut:
cot 9 0 = 0
sec cscMengira sekan sudut dan kosekan sudut itu:
sec 6 0 = 2
sinh cosh tanhMengira fungsi hiperbolik
2nd asin
2nd acos
2nd atan
2nd acot
2nd asec
2nd acsc
Mengira fungsi trigonometri songsang:
2nd asin 1 = 90°
2nd asec 2 = 60°
!Mengira faktorial suatu nombor:
5 ! = 120
ncr nprMengira bilangan gabungan (tanpa ulangan) dan bilangan pilih atur (tanpa ulangan):
ncr 6 , 4 = 15
xMemasukkan pembolehubah dalam persamaan yang akan diselesaikan:
6 × x 8 x=y 4 = x = 2
2nd modMelakukan pembahagian dengan baki:
8 2nd mod 3 = 2
2nd !Melakukan produk vektor:
( 1 , 2 , 3 )
2nd ! 2nd
( 4 , 5 , 6 ) = (−3 6 −3)
2nd [
2nd ]
Menandakan permulaan dan penghujung matriks, menandakan permulaan dan penghujung baris matriks:
2nd
[ [ 1 , 2 , 3 ]
[ 4 , 3 , 1 ]
[ 2 , 4 , 0 ] ]
2nd × 2 =
⎡ 2 4 6 ⎤
⎢ 8 6 2 ⎥
⎣ 4 8 0 ⎦