Web 2.0 scientific calculator

Integralkalkulatoren

Med denne kalkulatoren kan du beregne en ubestemt eller bestemt integral. Eksempler på beregninger kan finnes i det tilsvarende avsnittet.

Noen av de grunnleggende integralene kan ikke beregnes, men den opprinnelige funksjonen kan finnes direkte i tabellen.

Den opprinnelige funksjonen

Den opprinnelige funksjonen for en funksjon $f(x)$ er en slik funksjon $F(x)$ hvor den deriverte er lik $f(x)$, det vil si $F^{\prime}(x) = f(x)$. Å finne den opprinnelige funksjonen er en operasjon som er motsatt av derivasjon.

Hvis $F(x)$ er den opprinnelige funksjonen for $f(x)$, så er funksjonen $F(x) + C$, hvor $C$ er en vilkårlig konstant, også den opprinnelige funksjonen for $f(x)$.

Ubestemt integral

Den ubestemte integralen for en funksjon $f(x)$ er mengden av alle de opprinnelige funksjonene til denne funksjonen. Det betegnes slik:

$$\int f(x) dx = F(x) + C,$$

hvor

  • $\int$ er integralegnet
  • $f(x)$ er den integrerende funksjonen
  • $dx$ er integralelement
  • $F(x)$ er den opprinnelige funksjonen
  • $C$ er integrasjonskonstanten

Operasjonen for å finne integralet kalles integrasjon.

Egenskaper

De grunnleggende egenskapene til den ubestemte integralen:

$$\int a \cdot f(x) dx = \\ = a \cdot \int f(x) dx \ \ \ (a \ne 0)$$


$$\int (f(x) \pm g(x)) dx = \\ = \int f(x) dx \pm \int g(x) dx$$

Eksempler på beregninger

Nedenfor er det gitt eksempler på beregning av ubestemte integraler. For å utføre disse beregningene på integralkalkulatoren må du trykke på knappene som er angitt under hvert eksempel i rekkefølge. Merk: skriv inn int i det tomme feltet under kalkulatorskjermen ved å bruke tastaturet på datamaskinen din.

$$\int x^3 dx = \frac {x^4} {4} + C$$

i n t ( x xy 3 ) =


$$\int \sin 7x dx = - \frac {\cos 7x} {7} + C$$

i n t ( sin 7 x ) =


$$\int x^3 y dy = \frac {x^3 y^2} {2} + C$$

i n t ( x x^3 y , y ) =

Integraltabell

Tabell over grunnleggende ubestemte integraler og de tilsvarende opprinnelige funksjonene:

$\int f(x) dx$$F(x) + C$
$$\int 0 \cdot dx$$$$C$$
$$\int dx$$$$x + C$$
$$\int x^n dx$$$$\frac {x^{n + 1}} {n + 1} + C \ \ \ (n \ne -1)$$
$$\int \frac {1} {x} dx$$$$\ln | x | + C$$
$$\int e^x dx$$$$e^x + C$$
$$\int a^x dx$$$$\frac {a^x} {\ln a} + C \ \ \ (a > 0, a \ne 1)$$
$$\int \cos x dx$$$$\sin x + C$$
$$\int \sin x dx$$$$- \cos x + C$$
$$\int \frac {dx} {\cos^2 x}$$$$\tg x + C$$
$$\int \frac {dx} {\sin^2 x}$$$$- \ctg x + C$$
$$\int \frac {dx} {\sqrt {1 - x^2}}$$$$\begin{gathered} \arcsin x + C_1 = \\ = - \arccos x + C_2 \\ (C_2 = \frac {\pi} {2} + C_1) \end{gathered}$$
$$\int \frac {dx} {1 + x^2}$$$$\arctg x + C$$
$$\int \ch x dx$$$$\sh x + C$$
$$\int \sh x dx$$$$\ch x + C$$

Bestemt integral

Hvis $F(x)$ er den opprinnelige funksjonen for funksjonen $f(x)$ som er definert og kontinuerlig på intervallet $[a;b]$, så blir den bestemte integralen beregnet ved formelen:

$$\int _a^b f(x) dx = F(x) \mid _a^b = F(b) - F(a)$$

Egenskaper

De grunnleggende egenskapene til den bestemte integralen:

$$\int _a^a f(x) dx = 0$$


$$\int _a^b f(x) dx = - \int _b^a f(x) dx$$


$$\int _a^b f(x) dx = \int _a^c f(x) dx + \\ + \int _c^b f(x) dx \ \ \ (c \in [a;b])$$

Eksempler på beregninger

Nedenfor er det gitt eksempler på beregning av bestemte integraler. For å utføre disse beregningene på kalkulatoren må du trykke på knappene som er angitt under hvert eksempel i rekkefølge. Merk: skriv inn int i det tomme feltet under kalkulatorskjermen ved å bruke tastaturet på datamaskinen din.

$$\int _1^3 (5 + x) dx = 14$$

i n t ( 5 + x ,
x 2nd var 1 . . 3 2nd ) =


$$\int _5^8 x^2 dx = 129$$

i n t ( x x2 ,
x 2nd var 5 . . 8 2nd ) =