Web 2.0 scientific calculator

Kalkulačka integrálov

Pomocou tejto kalkulačky budete môcť vypočítať neurčitý alebo určitý integrál. Príklady výpočtov nájdete v príslušnej časti.

Niektoré základné integrály nemusíte vypočítavať, ale môžete priamo nájsť primitivnú funkciu v tabuľke.

Primitivna funkcia

Primitivna funkcia pre funkciu $f(x)$ je taká funkcia $F(x)$, ktorej derivácia sa rovná $f(x)$, to znamená $F^{\prime}(x) = f(x)$. Nájdenie primitivnej funkcie je operácia, ktorá je opačná k derivácii.

Ak $F(x)$ je primitivnou funkciou pre $f(x)$, potom funkcia $F(x) + C$, kde $C$ je ľubovoľná konštanta, je tiež primitivnou funkciou pre $f(x)$.

Neurčitý integrál

Neurčitý integrál funkcie $f(x)$ je množina všetkých primitivnych funkcií tejto funkcie. Označuje sa takto:

$$\int f(x) dx = F(x) + C,$$

kde

  • $\int$ - znak integrálu
  • $f(x)$ - integrovaná funkcia
  • $dx$ - element integrácie
  • $F(x)$ - primitivna funkcia
  • $C$ - integračná konštanta

Operácia nachádzania integrálu sa nazýva integrovanie.

Vlastnosti

Základné vlastnosti neurčitého integrálu:

$$\int a \cdot f(x) dx = \\ = a \cdot \int f(x) dx \ \ \ (a \ne 0)$$


$$\int (f(x) \pm g(x)) dx = \\ = \int f(x) dx \pm \int g(x) dx$$

Príklady výpočtov

Nižšie sú uvedené príklady výpočtov neurčitých integrálov. Ak chcete vykonať tieto výpočty na kalkulačke integrálov, musíte postupne klikať na tlačidlá uvedené pod každým príkladom. Poznámka: Do prázdneho poľa pod obrazovkou kalkulačky zadajte int pomocou klávesnice vášho počítača.

$$\int x^3 dx = \frac {x^4} {4} + C$$

i n t ( x xy 3 ) =


$$\int \sin 7x dx = - \frac {\cos 7x} {7} + C$$

i n t ( sin 7 x ) =


$$\int x^3 y dy = \frac {x^3 y^2} {2} + C$$

i n t ( x x^3 y , y ) =

Tabuľka integrálov

Tabuľka základných neurčitých integrálov a ich primitivnych funkcií:

$\int f(x) dx$$F(x) + C$
$$\int 0 \cdot dx$$$$C$$
$$\int dx$$$$x + C$$
$$\int x^n dx$$$$\frac {x^{n + 1}} {n + 1} + C \ \ \ (n \ne -1)$$
$$\int \frac {1} {x} dx$$$$\ln | x | + C$$
$$\int e^x dx$$$$e^x + C$$
$$\int a^x dx$$$$\frac {a^x} {\ln a} + C \ \ \ (a > 0, a \ne 1)$$
$$\int \cos x dx$$$$\sin x + C$$
$$\int \sin x dx$$$$- \cos x + C$$
$$\int \frac {dx} {\cos^2 x}$$$$\tg x + C$$
$$\int \frac {dx} {\sin^2 x}$$$$- \ctg x + C$$
$$\int \frac {dx} {\sqrt {1 - x^2}}$$$$\begin{gathered} \arcsin x + C_1 = \\ = - \arccos x + C_2 \\ (C_2 = \frac {\pi} {2} + C_1) \end{gathered}$$
$$\int \frac {dx} {1 + x^2}$$$$\arctg x + C$$
$$\int \ch x dx$$$$\sh x + C$$
$$\int \sh x dx$$$$\ch x + C$$

Určitý integrál

Ak $F(x)$ je primitivnou funkciou pre funkciu $f(x)$, ktorá je definovaná a nepretržitá na intervale $[a;b]$, určitý integrál sa vypočíta podľa vzorca:

$$\int _a^b f(x) dx = F(x) \mid _a^b = F(b) - F(a)$$

Vlastnosti

Základné vlastnosti určitého integrálu:

$$\int _a^a f(x) dx = 0$$


$$\int _a^b f(x) dx = - \int _b^a f(x) dx$$


$$\int _a^b f(x) dx = \int _a^c f(x) dx + \\ + \int _c^b f(x) dx \ \ \ (c \in [a;b])$$

Príklady výpočtov

Nižšie sú uvedené príklady výpočtov určitých integrálov. Ak chcete vykonať tieto výpočty na kalkulačke, musíte postupne kliknúť na tlačidlá uvedené pod každým príkladom. Poznámka: Do prázdneho poľa pod obrazovkou kalkulačky zadajte int pomocou klávesnice vášho počítača.

$$\int _1^3 (5 + x) dx = 14$$

i n t ( 5 + x ,
x 2nd var 1 . . 3 2nd ) =


$$\int _5^8 x^2 dx = 129$$

i n t ( x x2 ,
x 2nd var 5 . . 8 2nd ) =