Web 2.0 scientific calculator

Vedecká kalkulačka

Táto kalkulačka vykonáva väčšinu matematických operácií, ktoré môžete potrebovať pri štúdiu alebo v práci. Pre všetky možné činnosti sú uvedené príklady. Ak nepotrebujete toľko funkcií, použite jednoduchú kalkulačku. Podrobnejšie: Jednoduchá kalkulačka

Ako používať vedeckú kalkulačku

TlačidláPoužívanie
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0Zadávanie čísel
+ × ÷Vykonávanie základných matematických operácií (sčítanie, odčítanie, násobenie, delenie):
2 + 3 = 5
=Získanie výsledku výpočtu
CVymazanie obrazovky kalkulačky
Vymazanie posledného zadaného znaku:
1 2 3 4 123
±Zmena znamienka čísla z kladného na záporné a naopak:
3 ± −3
( )Zadávanie zátvoriek:
( 2 + 2 ) × 2 = 8
.Oddelenie zlomkovej časti desatinného zlomku:
0 . 1 + 0 . 2 = 0.3
÷Oddelenie čitateľa a menovateľa v spoločnom zlomku:
5 ÷ 8 1 ÷ 4 = 3/8
1/xVýpočet recipročnej hodnoty čísla:
5 1/x = 0.2
x2 x3 xy 10XVykonávanie exponenciácie:
3 x2 = 9
2 xy 4 = 16
5 10X = 100 000
√x 3√x y√xVýpočet koreňa čísla:
1 2 5 3√x = 5
1 6 y√x 4 = 2
,Oddeľovanie argumentov funkcie:
log 9 , 3 = 2
logVýpočet logaritmu:
log 1 6 , 2 = 4
eZadanie matematickej konštanty e:
log 1 , e = 0
πZadanie matematickej konštanty π
2ndAktivácia druhej funkcie tlačidiel
2nd iZadanie imaginárnej jednotky i
2nd %Výpočet percentuálneho podielu čísla, zmena čísla o percento:
4 0 × 5 2nd % = 2
4 0 5 2nd % = 38
sinVýpočet sínusu uhla:
sin 9 0 = 1
cosVýpočet kosínusu uhla:
cos 1 8 0 = −1
tanVýpočet tangensu uhla:
tan 4 5 = 1
cotVýpočet kotangensu uhla:
cot 9 0 = 0
sec cscVýpočet sekantu uhla a kosekantu uhla:
sec 6 0 = 2
sinh cosh tanhVýpočet hyperbolických funkcií
2nd asin
2nd acos
2nd atan
2nd acot
2nd asec
2nd acsc
Výpočet inverzných trigonometrických funkcií:
2nd asin 1 = 90°
2nd asec 2 = 60°
!Výpočet faktoriálu čísla:
5 ! = 120
ncr nprVýpočet počtu kombinácií (bez opakovaní) a počtu permutácií (bez opakovaní):
ncr 6 , 4 = 15
xZadanie premennej do rovnice, ktorá sa má vyriešiť:
6 × x 8 x=y 4 = x = 2
2nd modVykonanie delenia so zvyškom:
8 2nd mod 3 = 2
2nd !Vykonanie vektorového súčinu:
( 1 , 2 , 3 )
2nd ! 2nd
( 4 , 5 , 6 ) = (−3 6 −3)
2nd [
2nd ]
Označenie začiatku a konca matice, označenie začiatku a konca riadku matice:
2nd
[ [ 1 , 2 , 3 ]
[ 4 , 3 , 1 ]
[ 2 , 4 , 0 ] ]
2nd × 2 =
⎡ 2 4 6 ⎤
⎢ 8 6 2 ⎥
⎣ 4 8 0 ⎦