Web 2.0 scientific calculator

Fraction Calculator

Gamit ang madaling gamiting fraction calculator na ito, maaari kang gumawa ng mga pangunahing operasyong pang-aritmetika (pagdadagdag, pagbabawas, pagmu-multiply, paghahati) sa mga ordinaryong fraction at decimal fraction. Maaari mo ring gawin sa mga fraction ang mga operasyon ng pag-exponent, pagkuha ng square root at pagkuha ng logarithms.

$$\frac 5 8 - \frac 1 4 = \frac 3 8 = 0.375$$

5 ÷ 8 1 ÷ 4 =


$$0.1 + 0.2 = \frac 3 {10} = 0.3$$

0 . 1 + 0 . 2 =


$$\left( \frac 1 2 \right)^2 = \frac 1 4 = 0.25$$

( 1 ÷ 2 ) x2 =