Web 2.0 scientific calculator

Calculator ng mga logarithm

Ang logarithm ng isang numero na $x$ batay sa base na $y$ (tinutukoy bilang $\log _y x$) ay ang exponent na kailangan i-raise ang numero na $y$ upang makuha ang numero na $x$.

Gamit ang maginhawang calculator na ito, maaari kang gumawa ng mga operasyon upang kalkulahin ang binary ($\log _2 x$), natural ($\log _e x$ o $\ln x$) at decimal ($\log _{10} x$ o $\lg x$) na mga logarithm, pati na rin ang logarithm batay sa anumang base.

Paano gamitin ang calculator ng mga logarithm

Pagkalkula ng binary logarithm:

$$\log _2 16 = 4$$

log 1 6 , 2 =


Pagkalkula ng natural na logarithm:

$$\log _e 1 = 0$$

log 1 , e =


Pagkalkula ng decimal na logarithm:

$$\log _{10} 1000 = 3$$

log 1 0 0 0 =


Pagkalkula ng logarithm batay sa ibinigay na base:

$$\log _3 81 = 4$$

log 8 1 , 3 =