Web 2.0 scientific calculator

Kasrlar kalkulyatori

Ushbu qulay kasrlar kalkulyatori yordamida oddiy va o‘nlik kasrlar bilan asosiy arifmetik amallarni (qo‘shish, ayirish, ko‘paytirish, bo‘lish) bajarishingiz mumkin. Shuningdek, kasrlar bilan darajaga ko‘tarish, ildiz chiqarish va logarifmni hisoblash kabi amallarni bajarish mumkin.

$$\frac 5 8 - \frac 1 4 = \frac 3 8 = 0.375$$

5 ÷ 8 1 ÷ 4 =


$$0.1 + 0.2 = \frac 3 {10} = 0.3$$

0 . 1 + 0 . 2 =


$$\left( \frac 1 2 \right)^2 = \frac 1 4 = 0.25$$

( 1 ÷ 2 ) x2 =