Web 2.0 scientific calculator

Máy tính

Máy tính này thực hiện tất cả các phép toán cơ bản mà bạn có thể cần trong cuộc sống hàng ngày. Các ví dụ được đưa ra cho tất cả các hành động có thể xảy ra. Nếu bạn cần nhiều chức năng hơn, hãy sử dụng máy tính khoa học. Chi tiết hơn: Máy tính khoa học

Cách sử dụng máy tính

NútCách sử dụng
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0Nhập số
+ × ÷Thực hiện các phép toán cơ bản (cộng, trừ, nhân, chia):
2 + 3 = 5
=Nhận kết quả tính toán
CXóa màn hình máy tính
Xóa ký tự cuối cùng đã nhập:
1 2 3 4 123
±Thay đổi dấu của một số từ dương sang âm và ngược lại:
3 ± −3
( )Nhập dấu ngoặc đơn:
( 2 + 2 ) × 2 = 8
.Tách phần thập phân của phân số thập phân:
0 . 1 + 0 . 2 = 0.3
÷Tách tử số và mẫu số trong một phân số chung:
5 ÷ 8 1 ÷ 4 = 3/8
1/xTính nghịch đảo của một số:
5 1/x = 0.2
x2 x3 xy 10XThực hiện lũy thừa:
3 x2 = 9
2 xy 4 = 16
5 10X = 100 000
√x 3√x y√xTính căn của một số:
1 2 5 3√x = 5
1 6 y√x 4 = 2
,Tách các đối số hàm:
log 9 , 3 = 2
logTính lôgarit:
log 1 6 , 2 = 4
eNhập hằng số toán học e:
log 1 , e = 0