Web 2.0 scientific calculator

Máy tính đạo hàm

Với máy tính thuận tiện này, bạn có thể thực hiện các phép tính để tính đạo hàm.

$$(2 \times x^2)^{\prime} = 4 \times x$$

d i f f ( 2 × x x2 ) =


$$(\sin x)^{\prime} = \cos x$$

d i f f ( sin x ) =