Web 2.0 scientific calculator

Máy tính lũy thừa

Với máy tính tiện lợi này, bạn có thể thực hiện các phép tính lũy thừa.

$$3^2 = 9$$

3 x2 =


$$2^4 = 16$$

2 xy 4 =


$$10^5 = 100 \ 000$$

5 10X =