Web 2.0 scientific calculator

Máy tính phân số

Với máy tính phân số thuận tiện này, bạn có thể thực hiện các phép toán cơ bản (cộng, trừ, nhân, chia) với phân số thường và phân số thập phân. Ngoài ra bạn cũng có thể thực hiện với phân số các phép tính lũy thừa, tìm căn bậc hai và tính logarit.

$$\frac 5 8 - \frac 1 4 = \frac 3 8 = 0.375$$

5 ÷ 8 1 ÷ 4 =


$$0.1 + 0.2 = \frac 3 {10} = 0.3$$

0 . 1 + 0 . 2 =


$$\left( \frac 1 2 \right)^2 = \frac 1 4 = 0.25$$

( 1 ÷ 2 ) x2 =