Web 2.0 scientific calculator

Máy tính logarit

Logarit của số $x$ theo cơ số $y$ (ký hiệu $\log _y x$) là lũy thừa mà số $y$ phải được lũy thừa để cho ra số $x$.

Với máy tính thuận tiện này, bạn có thể thực hiện các phép tính để tính logarit nhị phân ($\log _2 x$), tự nhiên ($\log _e x$ hoặc $\ln x$) và thập phân ($\log _{10} x$ hoặc $\lg x$), cũng như logarit theo bất kỳ cơ số nào.

Hướng dẫn sử dụng máy tính logarit

Tính logarit nhị phân:

$$\log _2 16 = 4$$

log 1 6 , 2 =


Tính logarit tự nhiên:

$$\log _e 1 = 0$$

log 1 , e =


Tính logarit thập phân:

$$\log _{10} 1000 = 3$$

log 1 0 0 0 =


Tính logarit theo cơ số cho trước:

$$\log _3 81 = 4$$

log 8 1 , 3 =