Web 2.0 scientific calculator

Máy tính phần trăm

Với máy tính phần trăm tiện lợi này, bạn có thể thực hiện các phép tính cơ bản: tìm phần trăm của một số, thay đổi một số theo phần trăm.

$$40 \times 5 \% = 2$$

4 0 × 5 % =


$$40 - 5 \% = 38$$

4 0 5 % =