Web 2.0 scientific calculator

Máy tính căn

Với máy tính thuận tiện này, bạn có thể thực hiện các phép toán tìm căn số.

Hướng dẫn sử dụng máy tính căn

Tìm căn bậc ba:

$$\sqrt[3]{125} = 5$$

1 2 5 3√x =


Tìm căn bậc cho trước:

$$\sqrt[4]{16} = 2$$

1 6 y√x 4 =


Tìm căn số thập phân:

$$\sqrt{0.04} = \frac 1 5 = 0.2$$

0 . 0 4 √x =


Tìm căn phân số thông thường:

$$\sqrt[3]{\frac 1 8} = \frac 1 2 = 0.5$$

1 ÷ 8 3√x =


Tìm căn số mũ âm:

$$\sqrt[-3]8 = \frac 1 2 = 0.5$$

8 y√x 3 ± =