Web 2.0 scientific calculator

Máy tính khoa học

Máy tính này thực hiện hầu hết các phép toán mà bạn có thể cần trong học tập hoặc làm việc của mình. Các ví dụ được đưa ra cho tất cả các hành động có thể xảy ra. Nếu bạn không cần quá nhiều hàm, hãy sử dụng một máy tính đơn giản. Chi tiết hơn: Máy tính đơn giản

Cách sử dụng máy tính khoa học

NútCách sử dụng
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0Nhập số
+ × ÷Thực hiện các phép toán cơ bản (cộng, trừ, nhân, chia):
2 + 3 = 5
=Nhận kết quả tính toán
CXóa màn hình máy tính
Xóa ký tự cuối cùng đã nhập:
1 2 3 4 123
±Thay đổi dấu của một số từ dương sang âm và ngược lại:
3 ± −3
( )Nhập dấu ngoặc đơn:
( 2 + 2 ) × 2 = 8
.Tách phần thập phân của phân số thập phân:
0 . 1 + 0 . 2 = 0.3
÷Tách tử số và mẫu số trong một phân số chung:
5 ÷ 8 1 ÷ 4 = 3/8
1/xTính nghịch đảo của một số:
5 1/x = 0.2
x2 x3 xy 10XThực hiện lũy thừa:
3 x2 = 9
2 xy 4 = 16
5 10X = 100 000
√x 3√x y√xTính căn của một số:
1 2 5 3√x = 5
1 6 y√x 4 = 2
,Tách các đối số hàm:
log 9 , 3 = 2
logTính lôgarit:
log 1 6 , 2 = 4
eNhập hằng số toán học e:
log 1 , e = 0
πNhập hằng số toán học π
2ndKích hoạt chức năng thứ hai của các nút
2nd iNhập một đơn vị tưởng tượng i
2nd %Tính phần trăm của một số, thay đổi một số theo phần trăm:
4 0 × 5 2nd % = 2
4 0 5 2nd % = 38
sinTính sin của góc:
sin 9 0 = 1
cosTính cosin của góc:
cos 1 8 0 = −1
tanTính tang của góc:
tan 4 5 = 1
cotTính cotang của góc:
cot 9 0 = 0
sec cscTính cos của góc và cosec của góc:
sec 6 0 = 2
sinh cosh tanhTính toán các hàm hypebol
2nd asin
2nd acos
2nd atan
2nd acot
2nd asec
2nd acsc
Tính toán các hàm lượng giác nghịch đảo:
2nd asin 1 = 90°
2nd asec 2 = 60°
!Tính giai thừa của một số:
5 ! = 120
ncr nprTính số tổ hợp (không lặp lại) và số hoán vị (không lặp lại):
ncr 6 , 4 = 15
xNhập một biến trong phương trình cần giải:
6 × x 8 x=y 4 = x = 2
2nd modThực hiện phép chia có dư:
8 2nd mod 3 = 2
2nd !Biểu diễn một sản phẩm vector:
( 1 , 2 , 3 )
2nd ! 2nd
( 4 , 5 , 6 ) = (−3 6 −3)
2nd [
2nd ]
Đánh dấu đầu và cuối của ma trận, đánh dấu đầu và cuối của hàng ma trận:
2nd
[ [ 1 , 2 , 3 ]
[ 4 , 3 , 1 ]
[ 2 , 4 , 0 ] ]
2nd × 2 =
⎡ 2 4 6 ⎤
⎢ 8 6 2 ⎥
⎣ 4 8 0 ⎦